Τετάρτη, Ιουνίου 17, 2009

ΤΑ ΑΙΣΧΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΑ ΟΠΙΑ ΤΑ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΨΕΥΣΟΥΝ

Ο/Η ΚΑΤΕΘΕΣΕ EL-ELOXIM
Όλοι η αλήθεια για τους 290 εβραίους ανθέλληνες ελληνόφωνες πολιτικούς και δημοσιογράφους που μας κυβερνούν μας ενημερώνουν και μας διαγράφουν εκτελώντας!!! Εκτελώντας με δύναμη ψυχής τα εβραϊκά σχέδια της Ν.Τ.Π που είναι!!! Διαμελίστε! διαγράψτε! Αφανίστε !Ότι έχει σχέση με αυτό που λέγεται: Ελλάδα! Έλληνες! Σύνορα! Ορθοδοξία! Ιστορία! Πολιτισμός! Εξαϊλωστε τους! Είναι η μοναδική φυλή ΑΛΗΘΙΝΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥ !!Το επιβεβαιώνουν τα αρχαία κείμενα και ο ίδιος Ο τριαδικός τους ΘΕΟΣ Ιησούς Χριστός! Κάντε τους Αστρόσκονη και σκορπίσετε τους στα τέσσερα σημεία του σύμπαντος!
Όταν οι 72 ραβίνοι μετάφρασαν την παλαιά διαθήκη απέκρυψαν το μεγαλύτερο μήνυμα που είπε ο Ι.Χ Και αναφέρθηκαν μόνο σε μέρος αυτού !! <<Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υίος του ανθρώπου>>
Η αλήθεια είναι αυτό που ακολουθεί….

ΚΑΙ ΕΙΠΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ
<< Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υίος του ανθρώπου
μόνη γαρ η Ελλάς αψευδώς ανθρωπογονεί φυτόν ουράνιον !!!
και βλάστημα θείον ηκριβωμένον λογισμόν
αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμη!!! .>>

πάμε τώρα στης επιστολές για τις προδοσίες ΤΩΝ ΣΑΤΑΝΙΣΤΩΝ
ΑΝΩ ΣΧΟΛΙΑ: ΕΛΟΧΙΜ

Επιστολή (1)

06 - 06 - 2007 Αγαπητοί Εβραίοι.
Παρακολουθώ τον αγώνα σας, εναντίον του "ρατσισμού" και διαβάζω τας συνεχείς δηλώσεις σας, κατά των διακρίσεων λόγω φυλής, θρησκείας, έθνους. Έχω όμως την απορίαν: Διατί παριστάνετε τον αντιρατσιστήν; Ενώ πραγματικώς είσθε ανισόρροποι ρατσισταί! Όπως θα σας αποδείξω στην συνέχειαν.
Κατ' αρχήν η εβραϊκή θρησκεία διδάσκει στους πιστούς της, πιστεύει, διακηρύσσει και εφαρμόζει "ρατσιστικάς" απόψεις βάσει των οποίων συμφώνως προς τα εβραϊκά ιερά βιβλία "Ταλμούδ" και τας ραββινικάς διδασκαλίας ισχυρίζεται περί Εβραίων, ότι αυτοί:

Yebamoth (Fol, 94,2): "Παιδιά και απόγονοι ξένων είναι το ίδιο με απογόνους ζώων".
Ραββίνος ¶ϊζεμπεργκ: "Μία ιστορία των Εβραίων" CAL 1970: "Όσο περισσότερο είσαι Εβραίος, τόσο περισσότερον είσαι άνθρωπος".
ΒΑΒΑ ΜΕΤΖΙΑ (Fol, 114,2): "Εσείς οι Εβραίοι είσθε οι εκλεκτοί ενώ τα άλλα έθνη του κόσμου δεν είναι σωστό να αποκαλούνται άνθρωποι αλλά ζώα".
Ραββίνος Κοέν: "Ταλμούδ" εκδ. "Payot" Παρίσι 1986 σελ. 104: "Οι κάτοικοι του κόσμου διαιρούνται μεταξύ του Ισραήλ και των άλλων συνολικώς εθνών. Το Ισραήλ είναι ο εκλεκτός λαός.."
GLULLIN (91B): "Οι Εβραίοι έχουν αξιοπρέπεια, την οποίαν ούτε ο άγγελος δύναται να έχη".
SANHEDRIN (58Β): "Το να κτυπήση τις Εβραίον είναι ως να ραπίση το πρόσωπον του Θεού".
BABA MECIA (114,6): "Οι Εβραίοι είναι ανθρώπινα όντα, αλλά τα έθνη του κόσμου δεν είναι ανθρώπινα όντα, αλλά κτήνη".
MIDRASCH TALPIOTH (σελίς 255-1): "Ο Ιεχωβά εδημιούργησεν τους μη Εβραίους εις ανθρώπινον σχήμα, δια να μην εξυπηρετούνται οι Εβραίοι υπό κτηνών. Επομένως οι μη Εβραίοι είναι υποχρεωμένοι να υπηρετούν νυχθημερόν τους Εβραίους".
EBEN - HA - ESER (6,8): "Τι είναι πόρνη; Κάθε γυναίκα που δεν είναι Εβραία".
2 Εν συνεχεία η εβραϊκή θρησκεία, δια των εκπροσώπων της φυσικά υποτιμά προκλητικώς όλους τους μη Εβραίους, τους οποίους συλλήβδην αποκαλεί "Γκοϊμ" (ζώα, κτήνη) και διδάσκει το εξοργιστικόν: "Αθώος δολοφονίας εφ' όσον ο σκοπός είναι η δολοφονία Χριστιανού"! (ΜΑΚΚΟΤΗ 7Β).Αναμφιβόλως τα προεκτεθέντα στοιχειοθετούν αντικειμενικώς παραβίασιν του νόμου περί φυλετικών διακρίσεων (927/1979)

3 Η Εβραϊκή θρησκεία υποτιμά όλους τους Αλλοεθνείς, λόγω της φυλετικής καταγωγής των. Περαιτέρω και εν συγκρίσει προς όλα τα Έθνη τοποθετεί τους Εβραίους υπεράνω όλων των Εθνών, τα οποία κατά "θείαν" απόφασιν θα υποδουλωθούν στους Εβραίους και αυτοί θα αρπάξουν τα αγαθά των άλλων Εθνών. Επακριβώς στο ιερόν βιβλίον της Παλαιάς Διαθήκης (Π.Δ.) και των "Ταλμούδ" η εβραϊκή θρησκεία, δια των εκπροσώπων της Ραββίνων διεγείρει τους πιστούς της, στην διάπραξιν σωρείας εγκλημάτων π.χ. "Όλα τα υπάρχοντα των άλλων εθνών ανήκουν εις το Εβραϊκόν Έθνος , το οποίον δικαιούται να τα αρπάξη, άνευ οιωνδήποτε δισταγμών. Ένας ορθόδοξος Εβραίος δεν υποχρεούται να τηρή τας ηθικάς αρχάς, ως προς τους ανθρώπους άλλων φυλών. Ούτος δύναται να ενεργήση αντιθέτως προς τα αρχάς της ηθικής, εφόσον αυτό ωφελεί αυτόν και τους Εβραίους εν γένει" (Schulchan Aruch, Choszen Hamiszrat 348).

"Κύριος ο Θεός σου σε φέρει εις την γην εις την οποίαν υπάγεις δια να κληρονομήσης αυτήν και εκδιώξης έθνη πολλά απ' έμπροσθεν σου τους Χετταίους και τους Γεργεσαίους και τους Αμορραίους και τους Φερεζαίους και τους Σναίους και τους Ιεβουσαίους, ιδία έθνη μεγαλύτερα και δυνατώτερά σου. Και όταν ο Κύριος ο Θεός σου παραδώσει αυτούς, κατά κράτος θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς, δεν θέλεις κάμει συνθήκη μετ' αυτών ουδέ θέλεις δείξει έλεος προς αυτούς" ("Δευτερονόμιον" 75-1).
"Ούτω θέλεις κάμει εις απάσας τας πόλεις τας πολύ μακράν από σου, αίτινες δεν είναι εκ των πόλεων των εθνών τούτων, εκ των πόλεων όμως των λαών τούτων, τους οποίους Κύριος ο Θεός σου δίδει εις σε κληρονομίαν δεν θέλεις αφήσει ζων ουδέν έχον πνοήν αλλά θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς κατά κράτος" ("Δευτερονόμιον" 205-15).

Όχι μη απορήτε η Εβραϊκή θρησκεία, όπως πάντοτε, έτσι και τώρα επιτάσσει την εξόντωσι των αντιπάλων. Δεν είναι ο Ναζισμός, που κάνει γενοκτονίας. Είναι ο Εβραϊσμός κι αν δεν με πιστεύετε επικαλούμαι τα λόγια του ραββίνου Israel Hess, ο οποίος είναι ο επίσημος ραββίνος του Εβραϊκού πανεπιστημίου Μπάρ Ελάν. Ο ραββίνος λοιπόν αυτός εδημοσίευσε στο περιοδικό "University Review" (22-5-1982) άρθρον με τίτλον: "The Holy Obligation to commit Genocide as Given by the Jewish Religion Law" δηλαδή "η ιερά υποχρέωσις να διαπραχθή γενοκτονία ως ορίζεται από τον Εβραϊκό θρησκευτικό νόμο"!! όπου διαβάζομεν τα εξής απίθανα: "The Lord declares that those have faith in him must commit genocide against the enemy" δηλαδή: "Ο κύριος διακηρύσσει ότι εκείνοι που έχουν πίστιν εις αυτόν πρέπει να διαπράξουν γενοκτονίαν εναντίον του εχθρού". Αν δεν σας αρκή αυτό το κείμενο θα σας αναφέρω κι άλλο, που έγραψε ο αρχιραββίνος του Ισραηλινού στρατού Abraham Zemel (Α. Weistfeld International Publising House (Ottawa, 1984, p.37): "Jewish religious law says there is a justification for the murder of non-Jewish civilians, including women children. Kill even the best among the goyim (gentiles). Δηλαδή: "Ο Εβραϊκός θρησκευτικός νόμος λέγει ότι υπάρχει δικαιολογία για τον φόνον μη Εβραίων πολιτών, περιλαμβανομένων γυναικών και παιδιών. Σκοτώσατε κυρίως τους αρίστους μεταξύ των Γκόϊμ (κτηνών)…".
Ο ραββίνος Οβαντία Γιόσεφ, εδήλωσε, δια τους ¶ραβας με ειλικρίνειαν: "απαγορεύεται να τους λυπόμαστε. Πρέπει να τους ρίχνουμε πυραύλους και να το απολαμβάνουμε, να τους εξοντώσουμε. Είναι κακοί, είναι καταραμένοι" ("Ελευθεροτυπία" 19-4-2001). Έτσι θρησκευτικώς εξηγούνται τα πρόσφατα εγκλήματα πολέμου των Εβραίων, στην Παλαιστίνη και στον Λίβανο, όπου εξόντωσαν αμάχους, ιδίως παιδιά.
Αι προρρηθείσαι εγκληματικαί προτροπάι αποτελούν βασικόν μέρος της εβραϊκής θρησκείας βάσει των οποίων διαπαιδαγωγούνται και διαπνέονται οι Εβραίοι στο θρήσκευμα και αγωνίζονται να τας υλοποιήσουν εις βάρος όλων των λαών, μεταξύ των οποίων ζουν.
Το κυριώτερο που πρέπει να παρατηρήσωμεν είναι, ότι οι Εβραίοι πάντοτε και τώρα ακόμη βεβαίως δεν αρνούνται τα εγκλήματα, ούτε καν τα αποδοκιμάζουν. Απεναντίας τα πιστεύουν και με θρησκευτικόν φανατισμόν επιδιώκουν να τα πραγματοποιήσουν, δηλαδή κυριολεκτικώς να στραφούν, εναντίον παντός μη Εβραίου, με κάθε μορφής αδίκημα π.χ.

Choschen Ham (183,7): "Κράτησε εκείνο, το οποίον ο Χριστιανός εκ λάθους σου επλήρωσε επί πλέον".
Choschen Ham (226,1): "Ο Εβραίος δύναται να κρατήση απωλεσθέν υπό Χριστιανού και ανερευθέν υπό Εβραίου".
Choschen Ham (183,7): "Οι Εβραίοι πρέπει να διαμοιράζωνται εκείνο, το οποίον εισέπραξαν επί πλέον από Χριστιανούς, οι οποίοι πιστεύουν εις το Χριστιανικόν δόγμα" (και αλλού).
Iroe Dea (157,2H): Επιτρέπεται να εξαπατάς Χριστιανούς
Abhloah Zarah (54A): Τοκογλυφία δύναται να εφαρμοσθή επί Χριστιανών ή αποστατών".
Babha Kama (113A): Εβραίος δύναται να ψευσθή και να ψευδορκίση, ίνα καταδικασθή Χριστιανός".
Kallah (1B, σ. 18): "Εβραίος δύναται να ψευδορκίση με καθαρά την συνείδησιν".
Chozen HamisZrat (348): "Ένας Εβραίος δύναται να κλέψη ένα "γκόϊ" (αλλόθρησκον)
Chozen HamisZrat (247) : Αυτοί (οι Εβραίοι) έχουν το δικαίωμα να κλέβουν".
Schulhan Aruch (Jore Dia): "Ο Εβραίος δύναται να βιάζη, να κλέπτη, να ψευδορκή, αλλά πρέπει να φροντίζει να μην αποκαλύπτεται, δια να μην προσβάλλεται το Ισραήλ".
Gad. Shas (2.2, 7) : "Ο Εβραίος δύναται να διακορεύση, χωρίς να νυμφευθή μη Εβραίαν κόρην".
Nadarine 20B Choszen Hamiszrat (348): "Ο Εβραίος δικαιούται να κάνη εις μίαν μη Εβραίαν ό,τι του αρέσει. Ούτος δύναται να την χρησιμοποιήση ως αύτη να ήτο ένα τεμάχιον κρέατος".

4 Η εβραϊκή θρησκεία διακατέχεται και αποπνέει βάρβαρον εχθρότητα, εναντίον όλων των θρησκειών του κόσμου και ιδιαιτέρως της Χριστιανικής θρησκείας της οποίας καθυβρίζει τον ιδρυτήν Ιησού Χριστόν, την Παναγίαν μητέρα αυτού δι' ακατονομάστων φράσεων, που μαρτυρούν βορβορώδη ανηθικότητα. Ιδού τι γράφουν, δια τον Χριστόν:

Kallah (18B): "Νόθος συλληφθείς κατά την διάρκεια εμμήνου ροής".
Tolbath Jeschu: "Γέννησις αναφερόμενη κατά τον πλέον αισχρόν τρόπον".
Schlabblath (104B): "Ωνωμάσθη παράφρων και ουδείς δίδει προσοχή εις τους παράφρονας".
Toldoth Jeschu: "Ο Ιούδας και ο Ιησούς συνεπλάκησαν εν μέσω ακαθαρσιών".

5 Ωσαύτως χυδαίως εξυβρίζουν και προσβάλλουν με πρόστυχα λόγια τους Χριστιανούς, επειδή είναι Χριστιανοί π.χ.

Orach CHAIIM (225,10): "Οι Χριστιανοί και τα ζώα συναθροίζονται εις ομάδας προς σύγκρισιν".
ZOHAR 11 (64B): "Οι Χριστιανοί ειδωλολάτραι ομοιάζουν με τας αγελάδας και τους όνους".
KETHUBOTH (110Β): "Ο Ψάλτης (Δαυΐδ) παρομοιάζει τους Χριστιανούς με τα ακάθαρτα κτήνη".
SANHEDRIN (974B) TOS: "Η σεξουαλική συνουσία του Χριστιανού, είναι, ως του κτήνους".
IORE DEA (337,1) : "Αντικαταστήσατε τους νεκρούς Χριστιανούς, όπως αντικαθιστάτε ψοφήσασαν αγελάδαν ή γάϊδαρον".
ABHODAH ZARACH (78) : "Αι χριστιανικαί Εκκλησίαι είναι τόποι ειδωλολατρείας".
IORE DEA (142,10): Πρέπει να ευρίσκεσαι μακράν εκκλησιών".
SCHABATH (116A) TOS: "Τα ευαγγέλια ονομαζόμενα τεύχη της ανομίας, είναι αιρετικά βιβλία".
ΑΒΗΟDΑΗ ΖΑΡΑCH (2A): "Αι εορταί των Χριστιανών ωνομάσθησαν ημέραι συμφοράς".
ABHODAH ZARACH (78C): "Αι Χριστιανικαί εορταί είναι καταφρονημέναι ημέραι, μάταιαι και πονηραί".
KETHUBOTH (3B): "Το σπέρμα του Χριστιανού έχει την αυτήν αξίαν με το σπέρμα του κτήνους".
ABHODAH ZARACH (26B): "Οι καλλίτεροι των Γκόϊμ (Χριστιανών) πρέπει να φονεύωνται".
SEPHER OR ISRAEL (177B): "Εάν Εβραίος φονεύση Χριστιανόν, δεν διαπράττει έγκλημα".
KERITHUTH (6B, σ. 78): "Οι Εβραίοι ονομάζονται άνθρωποι. Οι Χριστιανοί δεν ονομάζονται άνθρωποι".
MIDRASCH TALPIOTH (225): "Οι Χριστιανοί επλάσθησαν, δια να υπηρετούν τους Εβραίους πάντοτε".
ABDODAH ZARAH (22A): "Ύποπτοι είναι οι Χριστιανοί της συνουσίας μετά των ζώων".
KIDDUSCHIM (68A): "Οι Χριστιανοί είναι ένας λαός γαϊδάρων".


Απίστευτον! Κι όμως αληθές. Με ωμότητα και κυνισμό η εβραϊκή θρησκεία προτρέπει, στην διάπραξι δολοφονιών π.χ.
6 "Εξόντωσον διά χειρός σου, Εβραίε, πάντα Χριστιανόν" ("Αμποδά" φυλ. 26,2). "Ο αίμα Χριστιανού, χύνων Εβραίος, ευάρεστα τω Θεώ του Ισραήλ πράττει" ("Γιάλκ Σχίμ" φυλ. 245, 3 "Βεμίντβι" φυλ. 229,3) και αλλού, εις "ιερά" πάντοτε κείμενα γράφουν τα εξής αποτρόπαια: "Η Χριστιανική φυλή αγέλη κτηνών εστί εκ του Σατανά καταγομένη και μόνον το όνομα του χοίρου δικαιούται να φέρη…" (Σανχεδρίν" φυλ. 92,1).
Κατόπιν των ανωτέρω, που επέλεξα μεταξύ χιλιάδων αδιαψεύστων αποδεικτικών στοιχείων συμπεραίνω ευλόγως, ότι όταν σεις ομιλήτε εναντίον του ρατσισμού ψεύδεσθε και υποκρίνεσθε. Συνεπώς είχε δίκαιον ο Αρθούρος Σοπενχάουερ, που σας απεκάλει "μεγάλους δασκάλους του ψεύδους" ("Parerga und Paralipomena 11,174)
Last update: 22-12-2007 09:46

Επιστολή (2)

Αγαπητοί Εβραίοι.
Διαδίδετε συνεχώς, ότι εκατομμύρια ομοεθνείς σας εθανατώθησαν, από τους Γερμανούς εις "θαλάμους αερίων".
Από μία έρευνα που έγινε, διεπιστώθησαν τα ακόλουθα.
ΟΑμερικανός μηχανολόγος-μηχανικός Φρέντ Λόχτερ (Fred A.Leuchter) είναι υπεύθυνος κατασκευαστής θαλάμων αερίων στην Αμερική, δια τας εκτελέσεις θανατοποινιτών. Τελευταίως ανέλαβε τον εκσυγχρονισμό του θαλάμου αερίων στην φυλακή της πόλεως Τζέφερσον της Πολιτείας του Μιζούρι.
Το 1988 ως ειδικός πραγματογνώμων εξήτασε τους "θαλάμους αερίων, στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως του ¶ουσβιτς" Μπιρκενάου και Μαϊντάνεκ και εδημοσιοποίησε το πόρισμα της ερεύνης του, όπου διεπίστωσε ότι: "ποτέ δεν υπήρξαν τέτοιοι θάλαμοι αερίων σ' αυτά τα τρία στρατόπεδα".
Το 1989 επεσκέφθη την Γερμανίαν και την Αυστρίαν και εξήτασε τους "θαλάμους αερίων" στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως Νταχάου, Μαουτχάουζεν, στο κάστρο Χαρτχάϊμ, όπου το συμπέρασμα της δευτέρας ερεύνης του ήτο, ότι: "ποτέ δεν υπήρχαν θάλαμοι αερίων με σκοπόν την εξόντωση ανθρώπων σ' αυτά τα τρία μέρη" ("Η δεύτερη αναφορά Λόχτερ" Ελλ. εκδ. σελ. 3,4,35). Η τελευταία αυτή πραγματογνωμοσύνη του Λόχτερ εδημοσιοποιήθη την 15 Ιουνίου 1989 στο Μάλυτεν την Μασσαχουσέτης και είναι στην διάθεσιν παντός ενδιαφερομένου. Μέχρι στιγμής ουδείς αντέκρουσε το συμπέρασμα της τεχνικής πραγματογνωμοσύνης του προαναφερθέντος Αμερικανού ειδικού. Δια περισσότερα εις Fred Leuchter: "An Engineering Report on the Alleged Execution Gas Chamber at Auschwitz, Birkenau and Majdanek, Poland" και "The Leuchter Report: the end of a Myth" του ιδίου, με πρόλογο του καθηγητού Ρομπέρ Φωρισσόν, Samisdat Publishers ltd.

Η άποψις, ότι ουδέποτε εχρησιμοποιήθησαν "θάλαμοι αερίων" από τους Γερμανούς δεν είναι νέα. Ήδη από του 1948 η Συμμαχική Στρατιωτική Αστυνομία, που ελάμβανε μαρτυρικάς καταθέσεις, δια τα εγκλήματα πολέμου των Γερμανών έκανε έλεγχο εκείνων των καταθέσεων, που ανέφεραν "θαλάμους αερίων" και διεπίστωσε, ότι ήσαν ψευδείς ή προϊόντα βίας, ώστε ο διοικητής Μύλλερ και ο υποδιοικητής Λασού απέστειλαν από την Βιέννη, προς τα τμήματα της Συμμαχικής Στρατιωτικής Αστυνομίας την ακόλουθον εγκύκλιον:
"Υπηρεσία Στρατιωτικής Αστυνομίας. Εγκύκλιος Νο. 31/48 Βιέννη. 1η Οκτωβρίου1948. 10η Αποστολή. 1. Οι συμμαχικές επιστροπές έρευνας έχουν ως εδώ αποδείξει ότι κανένας άνθρωπος δεν σκοτώθηκε από δηλητηριώδη αέρια στα παρακάτω στρατόπεδα συγκεντρώσεως:Μπέργκεν-Μπέλσεν, Μπούχελβαντ, Νταχάου, Φλόσσενμπυργκ, Γκρόςς-Ρόζεν, Μαουτχάουζεν και τα προσκείμενα στρατόπεδα, Νατσβάϊλερ, Νοϊενγκάμμε,Νιντερχάγκεν (Βέβελσμπουργκ), Ράβενσμπουργκ, Σαξενχάουζεν, Στούτχοφ, Τερέσινσταντ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ήταν δυνατόν να αποδειχθεί ότι ομολογίες είχαν παρθεί με βασανιστήρια και αυτές οι μαρτυρίες ήσαν ψεύτικες. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν όταν διεξάγετε έρευνες και ανακρίσεις σχετικά με τα εγκλήματα πολέμου. Το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας θα πρέπει να αναγνωρίζεται από πρώην κρατουμένους στρατοπέδων συγκεντρώσεως, οι οποίοι κατά την διάρκειαν της ακρόασης κατέθεσαν για την δολοφονία ανθρώπων ειδικά Εβραίων.
Θα πρέπει εάν επιμένουν στις δηλώσεις τους, να γίνονται μηνύσεις εναντίον τους για ψευδείς δηλώσεις".
Εξ άλλου η "Διεθνής Επιτροπή του Στρατοπέδου Συγκεντρώσεως Νταχάου" της περιόδου 1933-1945 στην έκθεσίν της εκ 229 σελίδων, που εδημοσίευσε το 1978 , στην σελίδα 165 βεβαιώνει ότι "ο θάλαμος αερίων μεταμφιεσμένος σε λουτρό ποτέ δεν μπήκε σε λειτουργία".
Ο Δρ. Μάρτιν Μπρόσατ του "Ινστιτούτου Συγχρόνου Ιστορίας" του Μονάχου εις επιστολήν του προς την εφημερίδα "Die Zeit" (19-8-1960) εβεβαίωσεν ότι: "Ούτε στο Νταχάου, ούτε στο Μπέρκεν-Μπέλσεν, ούτε στο Μπούχενβαλντ δεν θανατώθηκαν με αέρια Εβραίοι ή άλλοι κρατούμενοι. Ο θάλαμος αερίων στο Νταχάου ποτέ δεν ολοκληρώθηκε και χρησιμοποιήθηκε".
Με τον επισημότερον τρόπον το 1983 ο διευθυντής διοικήσεως της πόλεως Νταχάου βεβαιώνει, ότι στο ομώνυμον στρατόπεδο συγκεντρώσεως ουδεμία εκτέλεσις με αέρια (Keine Vergasungen) έγινε στο στρατόπεδο.
Αυτό και άλλα πολλά δημόσια έγγραφα ουδείς ουδέποτε τα διέψευσε. Επί παραδείγματι ο Στήβεν Φ.Πίντερ στο "Our Sunday Visitor" (14 Ιουνίου 1959) έγραψε: "΄Ημουν στο Νταχάου για 17 μήνες μετά τον πόλεμο, ως δικηγόρος του Υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ και μπορώ να δηλώσω ότι δεν υπήρχε θάλαμος αερίων στο Νταχάου".

Εν τούτοις στους τουρίστες δεικνύουν "θαλάμους αερίων"!
Ακόμη και Εβραίοι ιστορικοί αναγκάζονται να παραδεχθούν την αλήθειαν π.χ. ο Γεχούντα Μπάουερ, στο "A history of the Holocaust" ("Ινστιτούτο Συγχρόνου Εβραϊσμού" Πανεπιστήμιον Ιερουσαλήμ Franklin Watts Publ. Toronto, 1982 p. 209) παρατηρεί: "Αν και δέν έγιναν εκτελέσεις με αέρια στο Μαουτχάουζεν, πολλοί Εβραίοι, όπως και μη-εβραίοι, πέθαναν εκεί σε μια διαδικασία που οι Ναζί την αποκαλούσαν "εξόντωση μέσω εργασίας".
Περαιτέρω η Όλγα Βόρμσερ-Μιγκώ στο έργον της "Le systeme Concentrantionnaire Nazi 1933- 1945" ("Presses Universitaires de France" Paris 1968 γράφει δια "το πρόβλημα των θαλάμων αερίων" (σελ. 541-545) και δεν πιστεύει ότι τέτοιοι θάλαμοι υπήρχαν στο Νταχάου, ούτε στο Μαουτχάουζεν. Ομοίως και η Λούσυ Νταβίντοβιτς ("The war against the Jews, 1933- 1945") δεν αναφέρει θανατώσεις με αέρια στο Νταχάου ή στο Μαουτχάουζεν. Το ίδιο και ο Ραούλ Χίλμπεργκ ("The Destruction of the European Jews") κι' ο ¶ρνο Μάγερ ("Why did the Heaven not Darken? . The "final Solution" in history) γράφει σελ. 362): "πηγές για την μελέτη των θαλάμων αερίων είναι σπάνιες και αναξιόπιστες...."!
Στο στρατόπεδο Μπιρκενάου το....1951 έκτισαν "20 παραπήγματα...με αποτέλεσμα το Μπιρκενάου να δείχνει σχεδόν καινουργές. Σύμφωνα με τον Καναδό ιστορικό του ολοκαυτώματος Μάϊκλ Μάρους τα ανακαινισμένα παραπήγματα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα της εποχής του πολέμου" ("Καθημερινή 28-8-1994).
Παρ' όλα αυτά κατηγορούνται "εκείνοι που αμφισβητούν το ολοκαύτωμα ότι εκμεταλλεύονται τη σύγχυση που επικρατεί σχετικά με το τι είναι αυθεντικό στο ¶ουσβιτς" (ένθ. ανωτ.). ΄Ωστε όταν οι αμφισβητίαι του ολοκαυτώματος διαμαρτύρονται, ότι η καμινάδα, οι θάλαμοι αερίων, τα παραπήγματα κ.τ.λ. είναι μεταγενέστερα κατασκευάσματα εκμεταλλεύονται "σύγχυση", ενώ θα έπρεπε να απέκρυπταν την αλήθεια και να μη έλεγαν πότε εκτίσθησαν...
Μέχρι πρότινος οι Πολωνοί ισχυρίζοντο, ότι στο ¶ουσβιτς εφονεύθησαν 4.000.000 άνθρωποι. Από το 1996 ("National Zeitung 21-9-1996, "London Daily Telegraph" κ.τ.λ.) η Πολωνία περιώρισε τον αριθμόν των νεκρών εις 1 εκατομμύριον! Αλλά οι Γερμανοί συνεχίζουν να πληρώνουν στους Εβραίους αποζημιώσεις, δια τα αποδειχθέντα ανύπαρκτα 4 εκατομμύρια.
Τελικώς την 17 Αυγούστου 1994 ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός (Τμήμα Ερεύνης του Ολοκαυτώματος, αναφορά υπ' αριθμ. 10824) ανεκοίνωσεν, ότι τα θύματα στο ¶ουσβιτς ήσαν 66.206!!. Κατόπιν αυτού το Ινστιτούτο της Αδελαίδος εζήτησε, από τους Μπούς, Μπλαίρ και Μέρκελ να γίνη μία δημοσία εξέτασις (οpen "holοcaust" enquiry) σχετικώς με το ολοκαύτωμα.
Αγαπητοί Εβραίοι δέχεσθε να γίνη μια δημοσία συζήτησις, διά τους "θαλάμους αερίων" ή θέλετε να πιστεύωμεν όσα υποστηρίζετε, χωρίς εξέτασι;
Last update: 22-12-2007 09:4

Επιστολή (3)

09 - 06 - 2007 Αγαπητοί Εβραίοι.
Εις προηγουμένας επιστολάς μου ανέφερα εγκλήματά σας, εις βάρος Χριστιανών. Επ' αυτών δεν κατεδέχθητε να μου απαντήσετε. Δεν με διεψεύσατε.

Η μανία σας, όταν βεβαίως δύνασθε, να δολοφονήτε Χριστιανούς, οφείλεται στην εφαρμογήν των διδασκαλιών του Ταλμούδ. Σκοτώνετε δηλαδή Χριστιανούς, διότι σας το επιτάσσει η θρησκεία σας. Και δι' αυτό τον λόγον δεν καταδικάζετε τα ειδεχθή εγκλήματα, που διεπράξατε εις βάρος Χριστιανών. Αν τα καταδικάσετε και ειπήτε, ότι κακώς εσφάξατε Χριστιανούς, τότε παραβιάζετε το Ταλμούδ, στο οποίον είσθε πιστοί.


Αλλά ας γίνω συγκεκριμένος με την αναφορά δύο-τριών περιπτώσεων από τας χιλιάδας, που υπάρχουν. Στην "Ιστορίαν της Ελληνικής Επαναστάσεως" (εκδ. "Νεά Σύνορα" Αθ. 1993, τομ. Β΄ σελ. 168) του Σπυρίδωνος Τρικούπη διαβάζομεν: "Ακόμα, πολλοί ένοπλοι Εβραίοι που ακολουθούσαν τον τουρκικό στρατό σαν εκούσιοι δήμιοι διψώντας για χριστιανικό αίμα, έσερναν τους χριστιανούς έξω από την πόλη, τους χτυπούσαν με ρόπαλα στο κεφάλι και μόλις έπεφταν κάτω, τους έσφαζαν σαν πρόβατα".
Σας ερωτώ: μήπως ο ιστορικός Σπ. Τρικούπης είναι Ναζί ή αντισημίτης και καταγγέλλει τα εγκλήματά σας; Τα καταδικάζετε;


Στον "Συναξαριστή Μαρτύρων" (εκδ. "Ορθόδοξος Κυψέλη" Θεσσαλονίκη 1984, σελ. 184) διαβάζομεν: "Οι Εβραίοι συκοφαντούσαν αλύπητα και συνεχώς τους Χριστιανούς στους Τούρκους, έπαιρναν μέρος στους βασανισμούς των Χριστιανών από τους Τούρκους αποτελείωναν τους Χριστιανούς νεομάρτυρες και εθνομάρτυρες και προέβησαν σε εξευτελισμούς γενικά των νεκρών σωμάτων τους".
Σας ερωτώ: τώρα, έστω και αργά καταδικάζετε τα φοβερά εγκλήματα των ομοφύλων και ομοθρήσκων σας;


Στην "Γενικήν ιστορίαν της Επαναστάσεως" του Λάμπρου Κουτσονίκα (εις "Απομνημονεύματα αγωνιστών 21" εκδ. "Κοσμαδάκη" τομ. 6ος σελ. 91) διαβάζομεν: "οι θρασύδειλοι εχθροί του Χριστιανισμού Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης τρέχοντες, αυθορμήτως εγένοντο δήμιοι, σφάζοντες ως ζώα τους ανθρώπους. Φρίκη κατελάμβανε πάσαν ψυχήν ζώσαν δια τας τρομερωτάτας ανοσιουργίας αυτών και εν τούτοις ουδεμία των βαρβάρων εκείνων ψυχών ελάμβανε το ελάχιστον αίσθημα οίκτου".
Σας ερωτώ: πώς σχολιάζετε αυτό το κείμενο; που έγραψε ένας γενναίος πολεμιστής του 21, ο οποίος έζησε εκ του πλησίον τα γεγονότα. Τα καταδικάζετε;
Ο Ακαδημαϊκός Δ.Μπαλάνος ("Μεγάλαι μορφαί της Εκκλησίας" σελ. 21) επισημαίνει την "κατά των Χριστιανών εχθρότητα" σας, που ακόμη διατηρείται, αφού και επί των ημερών μας δολοφονείτε Χριστιανούς ιερωμένους π.χ. τον ηγούμενο της Μονής του Αγίου Γεωργίου στην Ιεριχώ π.Γερμανό, ("Ελευθεροτυπία" 16-6-2001) κρημνίζετε με βόμβας Εκκλησίας ("Ελευθεροτυπία"25-1-2003) στο Ισραήλ θεωρείται ποινικό αδίκημα η κατοχή της Καινής Διαθήκης! ("Νέα"16-5-1997).


Όμως το φονικόν σας μίσος το εκδηλώνετε εναντίον των Χριστιανών με απεγρίπτατο τρόπον. Επί παραδείγματι όταν οι Τούρκοι κατέστειλαν την επανάστασιν του Επισκόπου Τρίκκης Διονυσίου,σεις επροδώσατε το κρυσφήγετό του και οι Τούρκοι τον απηγχόνισαν. Συνέλαβαν και στρατιώτας του, του οποίους ήθελαν να σκοτώσουν, αλλά σεις εζητήσατε πρώτα να τους βασανίσετε και μετά να τους σκοτώσετε!


Απίστευτον! αλλ' αληθές. Ο ιστορικός Κωνσταντίνος Σάθας ("Τουρκοκρατουμένη Ελλάς" Αθ. 1896, σελ. 213) περιγράφει τας απανθρώπους πράξεις σας ως εξής: " Όσοι δε από τους στρατιώτας αυτού εσυλλήφθησαν τούτους επαρακινήσαν οι Εβραίοι τους Τούρκους να μη τους θανατώσουν, αλλά να τους δώσουν διαφόρους κολάσεις και βασάνους, έως ου εις αυτάς αποθάνωσι και ούτως επειδή οι βάρβαροι τους παρέδωσαν προς τούτο τους ανθρώπους, το πονηρόν γένος άλλους μεν εσούβλισε και ζωντανούς έψησεν, άλλους δε εις πυρκαϊάν κατέκαυσεν, άλλους από κρεάγρας εκρέμασε και άλλους άλλα σκληρότατα μεταχειρίσθη μαρτύρια, τα οποία να διηγηθώ κατά μέρος αποφεύγω δια την βαρβαρότητα αυτών, έκαστος δε ημπόρει να κρίνη μανθάνων μόνον ότι οι Εβραίοι είχαν εις τούτο πάσαν εξουσίαν από τους Τούρκους και ενθυμούμενοι εις πόσην ήταν ικανοί να φθάσουν ωμότητα και δια χάριν προς τους κρατούντας και δια το προς ημάς άσπονδον μίσος των".


Ούτε την ιερότητα των νεκρών εσεβάσθητε. Ο Μ. Οικονόμου ( "Απομνημονεύματα Αγωνιστών 21" εκδ. "Κοσμαδάκη" τομ. 14ος σελ. 70) περιγράφει την συμπεριφοράν σας έναντι του εθνομάρτυρος Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε του οποίου εσκυλεύσατε το πτώμα, δίχως ποτέ να καταδικάσετε αυτό το ανοσιούργημα: "Ο νεκρός έμεινε κρεμάμενος επί τρεις ημέρας, ως δια να βεβαιωθή και πασίγνωστος γίνη η νέκρωσις αυτού μεθ' ο παρεδόθη τοις φανατικοίς εχθροίς του χριστιανισμού Ιουδαίοις εις περιύβρισιν, όνειδος και εξουθένωσιν, υπό των οποίων και συρθείς εις τας βορβορώδεις οδούς, ως τι θνησιμαίον με αυτό το της αγχόνης σχοινίον, συνδεθέντος εις αυτό και βάρους τινός μεγάλου, ερρίφθη εις την θάλασσαν και εβυθίσθη, ίνα δια της αφανείας και λησμονηθή".
Και ο Χ.Στασινόπουλος ("Λεξικό Ελληνικής Επαναστάσεως 1821" τομ. Β΄ σελ. 64) μας πληροφορεί ότι: "Τρεις Εβραίοι, ο Μουτάλ, ο Μπιταχί και ο Λεβύ, πήραν τον νεκρό του πατριάρχη και τον έσουρναν στους δρόμους της Πόλης".


Αυτοί είσθε και τέτοιοι θα παραμείνετε, όσον σας κατευθύνει το Ταλμούδ.
Παρά το πλήθος των εγκλημάτων και αθλιοτήτων, που εκάνατε εις βάρος των Χριστιανών, από πάνω κατηγορείτε την Εκκλησίαν... δι' αντισημιτισμόν.
Σας ερωτώ: καταδικάζετε τα εγκλήματά σας εναντίον των Χριστιανών; Ναί ή όχι;
Last update: 03-01-2008 19:47

Επιστολή (4)
09 - 06 - 2007 Αγαπητοί Εβραίοι.
Εις προηγουμένας επιστολάς μου ανέφερα εγκλήματά σας, εις βάρος Χριστιανών. Επ' αυτών δεν κατεδέχθητε να μου απαντήσετε. Δεν με διεψεύσατε.

Η μανία σας, όταν βεβαίως δύνασθε, να δολοφονήτε Χριστιανούς, οφείλεται στην εφαρμογήν των διδασκαλιών του Ταλμούδ. Σκοτώνετε δηλαδή Χριστιανούς, διότι σας το επιτάσσει η θρησκεία σας. Και δι' αυτό τον λόγον δεν καταδικάζετε τα ειδεχθή εγκλήματα, που διεπράξατε εις βάρος Χριστιανών. Αν τα καταδικάσετε και ειπήτε, ότι κακώς εσφάξατε Χριστιανούς, τότε παραβιάζετε το Ταλμούδ, στο οποίον είσθε πιστοί.


Αλλά ας γίνω συγκεκριμένος με την αναφορά δύο-τριών περιπτώσεων από τας χιλιάδας, που υπάρχουν. Στην "Ιστορίαν της Ελληνικής Επαναστάσεως" (εκδ. "Νεά Σύνορα" Αθ. 1993, τομ. Β΄ σελ. 168) του Σπυρίδωνος Τρικούπη διαβάζομεν: "Ακόμα, πολλοί ένοπλοι Εβραίοι που ακολουθούσαν τον τουρκικό στρατό σαν εκούσιοι δήμιοι διψώντας για χριστιανικό αίμα, έσερναν τους χριστιανούς έξω από την πόλη, τους χτυπούσαν με ρόπαλα στο κεφάλι και μόλις έπεφταν κάτω, τους έσφαζαν σαν πρόβατα".
Σας ερωτώ: μήπως ο ιστορικός Σπ. Τρικούπης είναι Ναζί ή αντισημίτης και καταγγέλλει τα εγκλήματά σας; Τα καταδικάζετε;


Στον "Συναξαριστή Μαρτύρων" (εκδ. "Ορθόδοξος Κυψέλη" Θεσσαλονίκη 1984, σελ. 184) διαβάζομεν: "Οι Εβραίοι συκοφαντούσαν αλύπητα και συνεχώς τους Χριστιανούς στους Τούρκους, έπαιρναν μέρος στους βασανισμούς των Χριστιανών από τους Τούρκους αποτελείωναν τους Χριστιανούς νεομάρτυρες και εθνομάρτυρες και προέβησαν σε εξευτελισμούς γενικά των νεκρών σωμάτων τους".
Σας ερωτώ: τώρα, έστω και αργά καταδικάζετε τα φοβερά εγκλήματα των ομοφύλων και ομοθρήσκων σας;


Στην "Γενικήν ιστορίαν της Επαναστάσεως" του Λάμπρου Κουτσονίκα (εις "Απομνημονεύματα αγωνιστών 21" εκδ. "Κοσμαδάκη" τομ. 6ος σελ. 91) διαβάζομεν: "οι θρασύδειλοι εχθροί του Χριστιανισμού Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης τρέχοντες, αυθορμήτως εγένοντο δήμιοι, σφάζοντες ως ζώα τους ανθρώπους. Φρίκη κατελάμβανε πάσαν ψυχήν ζώσαν δια τας τρομερωτάτας ανοσιουργίας αυτών και εν τούτοις ουδεμία των βαρβάρων εκείνων ψυχών ελάμβανε το ελάχιστον αίσθημα οίκτου".
Σας ερωτώ: πώς σχολιάζετε αυτό το κείμενο; που έγραψε ένας γενναίος πολεμιστής του 21, ο οποίος έζησε εκ του πλησίον τα γεγονότα. Τα καταδικάζετε;
Ο Ακαδημαϊκός Δ.Μπαλάνος ("Μεγάλαι μορφαί της Εκκλησίας" σελ. 21) επισημαίνει την "κατά των Χριστιανών εχθρότητα" σας, που ακόμη διατηρείται, αφού και επί των ημερών μας δολοφονείτε Χριστιανούς ιερωμένους π.χ. τον ηγούμενο της Μονής του Αγίου Γεωργίου στην Ιεριχώ π.Γερμανό, ("Ελευθεροτυπία" 16-6-2001) κρημνίζετε με βόμβας Εκκλησίας ("Ελευθεροτυπία"25-1-2003) στο Ισραήλ θεωρείται ποινικό αδίκημα η κατοχή της Καινής Διαθήκης! ("Νέα"16-5-1997).


Όμως το φονικόν σας μίσος το εκδηλώνετε εναντίον των Χριστιανών με απεγρίπτατο τρόπον. Επί παραδείγματι όταν οι Τούρκοι κατέστειλαν την επανάστασιν του Επισκόπου Τρίκκης Διονυσίου,σεις επροδώσατε το κρυσφήγετό του και οι Τούρκοι τον απηγχόνισαν. Συνέλαβαν και στρατιώτας του, του οποίους ήθελαν να σκοτώσουν, αλλά σεις εζητήσατε πρώτα να τους βασανίσετε και μετά να τους σκοτώσετε!


Απίστευτον! αλλ' αληθές. Ο ιστορικός Κωνσταντίνος Σάθας ("Τουρκοκρατουμένη Ελλάς" Αθ. 1896, σελ. 213) περιγράφει τας απανθρώπους πράξεις σας ως εξής: " Όσοι δε από τους στρατιώτας αυτού εσυλλήφθησαν τούτους επαρακινήσαν οι Εβραίοι τους Τούρκους να μη τους θανατώσουν, αλλά να τους δώσουν διαφόρους κολάσεις και βασάνους, έως ου εις αυτάς αποθάνωσι και ούτως επειδή οι βάρβαροι τους παρέδωσαν προς τούτο τους ανθρώπους, το πονηρόν γένος άλλους μεν εσούβλισε και ζωντανούς έψησεν, άλλους δε εις πυρκαϊάν κατέκαυσεν, άλλους από κρεάγρας εκρέμασε και άλλους άλλα σκληρότατα μεταχειρίσθη μαρτύρια, τα οποία να διηγηθώ κατά μέρος αποφεύγω δια την βαρβαρότητα αυτών, έκαστος δε ημπόρει να κρίνη μανθάνων μόνον ότι οι Εβραίοι είχαν εις τούτο πάσαν εξουσίαν από τους Τούρκους και ενθυμούμενοι εις πόσην ήταν ικανοί να φθάσουν ωμότητα και δια χάριν προς τους κρατούντας και δια το προς ημάς άσπονδον μίσος των".


Ούτε την ιερότητα των νεκρών εσεβάσθητε. Ο Μ. Οικονόμου ( "Απομνημονεύματα Αγωνιστών 21" εκδ. "Κοσμαδάκη" τομ. 14ος σελ. 70) περιγράφει την συμπεριφοράν σας έναντι του εθνομάρτυρος Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε του οποίου εσκυλεύσατε το πτώμα, δίχως ποτέ να καταδικάσετε αυτό το ανοσιούργημα: "Ο νεκρός έμεινε κρεμάμενος επί τρεις ημέρας, ως δια να βεβαιωθή και πασίγνωστος γίνη η νέκρωσις αυτού μεθ' ο παρεδόθη τοις φανατικοίς εχθροίς του χριστιανισμού Ιουδαίοις εις περιύβρισιν, όνειδος και εξουθένωσιν, υπό των οποίων και συρθείς εις τας βορβορώδεις οδούς, ως τι θνησιμαίον με αυτό το της αγχόνης σχοινίον, συνδεθέντος εις αυτό και βάρους τινός μεγάλου, ερρίφθη εις την θάλασσαν και εβυθίσθη, ίνα δια της αφανείας και λησμονηθή".
Και ο Χ.Στασινόπουλος ("Λεξικό Ελληνικής Επαναστάσεως 1821" τομ. Β΄ σελ. 64) μας πληροφορεί ότι: "Τρεις Εβραίοι, ο Μουτάλ, ο Μπιταχί και ο Λεβύ, πήραν τον νεκρό του πατριάρχη και τον έσουρναν στους δρόμους της Πόλης".


Αυτοί είσθε και τέτοιοι θα παραμείνετε, όσον σας κατευθύνει το Ταλμούδ.
Παρά το πλήθος των εγκλημάτων και αθλιοτήτων, που εκάνατε εις βάρος των Χριστιανών, από πάνω κατηγορείτε την Εκκλησίαν... δι' αντισημιτισμόν.
Σας ερωτώ: καταδικάζετε τα εγκλήματά σας εναντίον των Χριστιανών; Ναί ή όχι;
Last update: 03-01-2008 19:47

Επιστολή (5)
26 - 06 - 2007 Αγαπητοί Εβραίοι.
Ήλθατε στην πατρίδα μας ανεπιθύμητοι και κατά βίαιον τρόπον, ιδίως στην περίοδο που οι βασιλείς της Ισπανίας Φερδινάνδος και Ισαβέλλα το 1492 εξεδίωξαν περίπου 200.000 Εβραίους, από την Ισπανίαν, επειδή ανεκάλυψαν ότι οι Εβραίοι υπεκίνουν τους Άραβας να καταλάβουν την Ισπανίαν.

Ο Φερδινάνδος κατώρθωσε, μετά από δεκαετή αγώνα (1482-1492) να νικήση τους Άραβας. Μέρος των διωχθέντων Εβραίων συνεφώνησε με τον Τούρκο Σουλτάνο Βαγιαζίτ Β΄ (1447-1512) υπό του Μωάμεθ του Πορθητού της Κωνσταντινουπόλεως να έλθη στη Θεσσαλονίκη, όπου εγκατεστάθησαν όχι βεβαίως στα χωράφια, αλλά στην πόλιν διώξαντες με την δύναμι των Τούρκων τους Έλληνας, των οποίων κατέλαβαν τας οικίας.

Κατόπιν ευγνωμονούντες οι Εβραίοι εδολοφόνησαν τον Βαγιαζίτ Β΄ ο οποίος "εδηλητηριάσθη υπό τινος Εβραίου ιατρού" (Εγκυκλοπαίδεια ΗΛΙΟΣ, τομ. 4ος, σελ. 16) και ανεκηρύχθη Σουλτάνος ο τριτότοκος υιός του Σελίμ, ο οποίος ηύξησε τα προνόμια των Εβραίων στην Θεσσαλονίκη, όπου κατετυράννησαν τους Έλληνας.

Καθ' όλην την διάρκειαν της Τουρκοκρατίας ήσασθε με το μέρος των Τούρκων και εσφάζατε τους Έλληνας, οι οποίοι συχνά κατέφευγον στους Τούρκους (!) δια να σωθούν από εσάς. Η συνεργασία σας με τους Τούρκους συνίστατο: α) επροδίδατε Έλληνας αγωνιστάς β) εισπράττατε φόρους και γ) ανελάβατε πολιτικοί σύμβουλοι των κατακτητών. Το άσπονδο μίσος σας εναντίον της Ελλάδος και των Ελλήνων το διαβάζομεν εις ιστορικούς (Τρικούπης, Βλαχογιάννης, Δανιηλίδης κ.τ.λ.) και εις "απομνημονεύματα" πολεμιστών του 21 (Κολοκοτρώνης, Κασομούλης, Μαμούκας κ.τ.λ.)

Με την προπαγάνδα σας επετύχατε ο πολύς κόσμος να αγνοή το εγκληματικό και προδοτικό όργιό σας, εις βάρος του Ελληνισμού. Στην αποσιώπησι αυτών σας βοηθεί το υπουργείο "εθνικής" παιδείας, που απαγορεύει να γραφή στα σχολικά βιβλία, οτιδήποτε δεν συμφέρει στους Εβραίους, ως αντισημιτικόν, μολονότι είναι αληθές.

Μερικά παραδείγματα είναι ενδεικτικά των αισθημάτων και της συμπεριφοράς σας π.χ. Αμέσως μετά την Άλωσιν της Πόλεως οι Εβραίοι "πολύ επλούτισαν μετερχόμενοι την εμπορίαν" 60.000 Ελλήνων τους οποίους ηγόρασαν από τους Τούρκους και τους μετεπώλησαν (Εγκυκλ. ΗΛΙΟΣ τομ. 11ος σελ. 897 λ. "Κωνσταντινούπολις").

Ακόμη και κατά το 1821 οι Εβραίοι επεδίδοντο στο προσφιλές των δουλεμπόριον Ελλήνων: "Οι Εβραίοι τόσο αυτοί που κατοικούσαν στο νησί, καθώς και όσοι κατέφθασαν από την έναντι μικρασιατική ακτή για λαφυραγωγία, καθώς και για την επικερδέστατη επιχείρηση της αγοραπωλησίας δούλων και λοιπών λαφύρων συνέπραξαν με τους Τούρκους" (Κ. Φραγκομίχαλος "Ιστορικά" "Ελευθεροτυπία"25-4-2002).

Αυτά ουδείς ξένος κατακτητής μας τα έκανε. Μόνον οι Εβραίοι, οι οποίοι δεν μας είχαν βεβαίως κατακτήσει, αλλά συνειργάζοντο με τους Τούρκους.

Εις όλη την διάρκεια της Τουρκοκρατίας ήσασθε οι ευνοούμενοι των Τούρκων: " Οι Εβραίοι υπήρξαν υποδειγματικοί υπήκοοι του Πατισάχ. Ευκαιρίας δεν έχασαν για να του κάνουν το χατήρι, όταν εμείς σερνόμασταν στης δουλείας τα χώματα" (Γ.Ιωάννου, "Καθημερινή" 7-3-1976).

Ηθέλατε μάλιστα να κάνετε και δικό σας κράτος στο Αιγαίο (!) δι' αυτό ο Σουλτάνος Σελίμ ωνόμασε τον Εβραίο Ιωσήφ Νάζη "δούκα της Νάξου" και του εχάρισε "ένα τιμάριο που περιελάμβανε μία δωδεκάδα νησιών του Αιγαίου"! (Paul Coles: "Οι Οθωμανοί στην Ευρώπη" σελ. 215).

Όποιος μελετήσει ιστορικώς αυτά θα του εξηγηθούν πολλά, που σήμερα συμβαίνουν στο Αιγαίο. Αλλ' όλα αυτά τα αποσιωπούν οι γραικύλοι στην εκπαίδευσιν.

Εξ άλλου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία πολλοί Εβραίοι δήθεν έγιναν μουσουλμάνοι και κατείχαν αξιώματα: "Εβραϊκές οικογένειες είχαν από πολύ καιρό ασπασθεί το Ισλάμ και κατείχαν την εποχή του Σουλτάνου πολλές θέσεις..." (Φ. Βέμπερ "Ο επιτήδειος ουδέτερος" εκδ. Γ.Ε.Σ. Αθ. 1985 σελ.50) και αυτό που ήθελαν οι Εβραίοι ήτο να εξαφανίσουν τους Έλληνας, με κάθε άτιμο τρόπο π.χ. "Επιδιώξανε (οι Εβραίοι) την εξόντωση του Ελληνικού στοιχείου με κάθε μέσο. Στη Σμύρνη, αρχές Απριλίου του 1821, διαδίδανε ψεύτικες φήμες, ότι στα ελληνικά πλοία, όσους Τούρκους πιάνανε, τους άλειφαν με ρετσίνι και τους καίγανε. Πολλαπλασιάζανε μ' αυτόν τον τρόπο την εκδικητική μανία των εξαγριωμένων, από την Ελληνική Επανάσταση, τουρκικών ορδών".
Ιδιαιτέρως εμίσουν τους οπλαρχηγούς του 1821 που όταν κάποιος από εκείνους συνελαμβάνετο οι Εβραίοι δεν άφηναν τους Τούρκους να τον σκοτώσουν, πριν αυτοί τον βασανίσουν π.χ. ο καπετάνιος του 21 Αναγνώστης Κελπερής ηχμαλωτίσθη τραυματισμένος και όπως αναφέρει ο Φωτάκος στα "Απομνημονεύματα" του (σελ. 252) του έκαναν πριν τον σφάξουν "μύρια μαρτύρια...εμάσαγαν τα αυτιά του"!

Ο Ακαδημαϊκός Μελάς περιγράφει με σαφήνεια τας σχέσεις Ελλήνων-Εβραίων κατά το 1821.
"Και οι επαναστατημένοι Έλληνες καθώς ήταν φυσικό, δεν ξεχώριζαν τους Τούρκους απ' τους Εβραίους. Τους θεωρούσαν κι αυτούς εχθρούς. Στο Βραχώρι μάλιστα (σημερινό Αγρίνιο) ενώ έκαναν συμφωνία με τους Τούρκους και τους συνόδεψαν ασφαλισμένους μακρυά απ'την πόλη, στους Εβραίους έβαλαν μαχαίρι, φωνάζοντας ότι εκδικούνται τη διαπόμπευση του νεκρού πατριάρχη και άλλα παρόμοια. Στην Τριπολιτσά, μέσα στη γενική σφαγή, ελάχιστοι Εβραίοι γλύτωσαν. Τους σκότωσαν κι' αυτούς οι Έλληνες όπως και τους Τούρκους. Κατά κανόνα λοιπόν, Εβραίοι και Έλληνες αντιμετωπίστηκαν ως εχθροί κατά την Επανάσταση. Αναμφισβήτητα δε, οι Έλληνες είχαν το δίκιο με το μέρος τους. Γιατί αυτοί μεν πολεμούσαν για τη λευτεριά τους, οι δε Εβραίοι γίνονταν σύμμαχοι με τους Τούρκους τυράννους...

Οι Εβραίοι, μιά νύχτα, μπόρεσαν να βγάλουν μερικούς δικούς τους έξω από το κάστρο. Γλίστρησαν ως την καλύβα του Υψηλάντη και του πρότειναν να τους αφήσει να βγούν, να τους εγγυηθεί ασφάλεια ζωής και περιουσίας κι αυτοί θάδιναν ένα μεγάλο ποσό στους πολιορκητές. Μα ποιός μπορούσε ν' ακούσει τέτοιες προτάσεις. Ούτ' ένα παλικάρι δεν ήταν στο στρατόπεδο που να μην ξέρει τον άθλιο ρόλο πούχαν παίξει στην τραγωδία της κρεμάλας του πατριάρχη, το μίσος και το φανατισμό πούχαν δείξει βρίζοντας το λείψανό του, σέρνοντάς το στους δρόμους οι Εβραίοι της Πόλης. Τους έδιωξαν μ' άγριες φοβέρες".

Οι εθνοπροδόται τώρα τέτοιας ιστορικάς αληθείας τας αποκρύπτουν από την εκπαίδευσι, διότι έτσι τους επέβαλε ο εβραϊσμός, τον οποίον υπηρετούν.
Πολλάς φοβεράς προδοσίας κι' εγκλήματα διέπραξαν οι Εβραίοι εις βάρος των Ελλήνων, που δεν υπάρχει χώρος να περιγραφούν εδώ. Ακόμη και το 1912 οι Εβραίοι "συνέστησαν εθελοντικό σώμα κατά των Ελλήνων" ("Εστία" 9-10-1912) και προσέφεραν 650.000 "χρυσές λίρες υπέρ του ιερού τουρκικού αγώνος" ("Ελεύθερος Κόσμος" 16-7-1975).

Επρόδωσαν και την Μικρασιατικήν εκστρατείαν με προπαγάνδα (προκηρύξεις κ.τ.λ.) που διένειμαν (Η. Ηλιόπουλος: "Αλύτρωτες Ελληνικές Πατρίδες" Αθ. 1983 σελ. 82) με οικονομική βοήθεια στον Κεμάλ (5.000.000 χρυσά φράγκα) και δια να μη μακρυγορώ ιδού πως περιγράφεται η συμπεριφορά των Εβραίων έναντι των Ελλήνων στην Μικρά Ασία: "...Με τους Τούρκους συμπράττουν και οι Εβραίοι οι οποίοι απελάμβανον πάσης προστασίας και υποστηρίξεως εκ μέρους της Ελληνικής Διοικήσεως. Αυτοί οι οποίοι υπεστηρίζοντο από τον άθλιον Στεργιάδην και είχαν τόσα προνόμια, αυτοί, λέγω, συμμαχούσαν σήμερα με τους Τούρκους. Καθισμένοι εις τα καφενεία εχλεύαζον τους Έλληνες, τους κτυπούσαν, τους παρέδιδον εις τους σφαγείς. Και όταν διήρχοντο τα τάγματα των αιχμαλώτων, έριχναν γυαλιά στους δρόμους, δια να σχίζωνται τα γυμνά των πόδια και να υποφέρουν περισσότερο τα θύματα της Κεμαλικής θηριωδίας. Όταν οι Τούρκοι μπήκαν στην Σμύρνη, πολλοί Εβραίοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους. Εις τα αστυνομικά τμήματα υπήρχαν προδόται Εβραίοι. Εις τον σταθμόν διαβατηρίων αυτοί έκαμον τον έλεγχον. Εις την αποβάθρα επίσης. Αυτοί υπέσχοντο εις τους Έλληνες ότι θα τους έσωζαν, δια να πάρουν χρήματα και δια να τους παραδώσουν ύστερα ευκολώτερα εις τους σφαγείς των. Δεν υπήρξε ευκαιρία που να μην την εξεμεταλλεύθησαν εις βάρος των Ελλήνων. Ειργάσθησαν σαν τα φίδια. Η Ελληνική Διοίκησις τους εζέσταινε, τους επροστάτευε και αυτοί σήμερον έγιναν όργανα καταστροφής δια τους Έλληνας. Τουλάχιστον θα γίνουν αυτά μαθήματα εις τους Κυβερνήτας μας; Θα μάθουν να λαμβάνουν μέτρα αμύνης και προνοίας; Εις την συνοικίαν Μπας-Οτουράκ απ' όπου διερχόμεθα οι Εβραίοι ειρωνεύονται με την γνωστήν προφοράν των Ζήτω Βενιζέλος...Ζήτω Κωνσταντίνος...Και ένας άλλος φωνάζει εις άπταιστον Ελληνικήν: "Εμπρός με τον στέφανον της δόξης προς την Αγιά Σοφιά". Εν τω μεταξύ οι υποκόπανοι των στρατιωτών ανεβοκατεβαίνουν εις τα πλευρά των Ελλήνων αιχμαλώτων, ενώ οι πολίται, Εβραίοι και Τούρκοι...χειροκροτούν". (Αντ. Πισσάνος: "Αιχμάλωτοι του Κεμάλ" και δια περισσότερα εις Δ.Καψάλαν: "Σιωνισμός" εκδ. "Ελληνικόν Αύριον" Θες/νίκη 1983, σελ. 48).

Δια την ήττα μας οι Εβραίοι χαιρεκάκως μας ειρωνεύοντο συνεχώς! π.χ. "Η υπ' αριθμ. 1 ανθελληνική εφημερίς της Τουρκίας, η γελοία "Χουριέτ" εδημοσίευσεν άσεμνον, ως η ιδία, γελοιογραφίαν, ενθυμίζουσα εις τους Έλληνας το 1922. Δια την "Χουριέτ" τί να πη κανείς; Την εξέδωσεν ένας Εβραίος από την Αλβανίαν, ο Σεντάτ Σεμαβή, ο οποίος εκοιμάτο επί χρόνια εις τας αποθήκας του "Ταχυδρόμου" της Θεσσαλονίκης. Από τέτοιο σκυλί, τέτοια εφημερίς θα εξεδίδετο". ("Ελληνικός Βορράς" 13-4-1974).

Τελειώνων (δι' εκτενείς αναφοράς στο βιβλίο μου : "ΟΙ ΕΒΡΑΟΙ-όλη η αλήθεια") αναφέρω ότι δια τους Εβραίους η Τουρκία ήτο παράδεισος! Ποίος το λέγει; το βεβαιώνουν αι εβραϊκαί οργανώσεις της Αμερικής εις πληρωμένη καταχώρισίν τους στους "New York Times".

"Συγχαίρουμε και χειροκροτούμε την Τουρκία για τις δημοκρατικές της αξίες, για τις στενές της σχέσεις με τις ΗΠΑ, για το στρατηγικό της ρόλο μέσα στο ΝΑΤΟ, για τις στενές της σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά και για την ιστορική παράδοση 500 ετών ως παράδεισος για τους διωκόμενους Εβραίους". ("Ελευθεροτυπία" 12-11-1998).

Όλα αυτά και πολύ περισσότερα τα γνωρίζετε, διότι τον μισελληνισμό σας τον παραδέχεται η δική σας εγκυκλοπαίδεια (ENCYCL. JUDAICA). Ευλόγως λοιπόν σας ερωτώ:

α) Έχετε ποτέ καταδικάσει τα εγκλήματα των ομοθρήσκων και ομοφύλων σας κατά των Ελλήνων; Μήπως τα καταδικάζετε τώρα; έστω και αργά.

β) Έχετε ποτέ καταδικάσει τας προδοσίας των ομοθρήσκων και ομοφύλων σας εις βάρος της Ελλάδος; Μήπως τας καταδικάζετε τώρα; έστω και αργά.

Γνωρίζω, ότι δεν τα έχετε καταδικάσει, όπως γνωρίζω, ότι και δεν έχετε τιμωρηθή δι' εκείνα. Μην αυταπατάσθε όμως. Δεν θα μείνετε ατιμώρητοι. Όπως δεν θα μείνουν ατιμώρητοι οι γραικύλοι του υπουργείου παιδείας, που σας συμπαρίστανται και αδιαντρόπως επιβάλλουν στην εκπαίδευσι να διδάσκουν στα Ελληνόπουλα, ότι οι Εβραίοι έλαβαν μέρος εις όλους τους εθνικούς μας αγώνας!!

Επίσης ανιστόρητοι και γελοίοι είναι οι γραικύλοι πολιτικάντηδες, που τρέχουν εις εκδηλώσεις σας και εξυμνούν την συμβολή σας, στην ανάπτυξι της Θεσσαλονίκης. Τα καθάρματα. Άλλ' έσεται ήμαρ.
Last update: 03-01-2008 20:08

Επιστολή (6)

04 - 07 - 2007

Αγαπητοί Εβραίοι.
Δεν έχω κάτι εναντίον σας ως λαού. Απλώς συνεκέντρωσα όλα εκείνα τα στοιχεία, που αποδεικνύουν ότι από τα αρχαία χρόνια μέχρι και τώρα επολεμήσατε την Ελλάδα, κατεσφάξατε με βασανιστήρια τους Έλληνας, όποτε ηδυνήθητε και πάντοτε ήσασθε και παραμένετε σύμμαχοι των εχθρών του Ελληνισμού.

Τούτο προκύπτει, από την μελέτη της ιστορίας των σχέσεων, μεταξύ των Ελλήνων και των Εβραίων. Επίσης από την μελέτη των ιερών βιβλίων της εβραϊκής θρησκείας συνάγεται αμέσως, ότι διδάσκεσθε θρησκευτικώς την φανατικήν εχθρότητα εναντίον των Ελλήνων και των Χριστιανών και πρακτικώς την πραγματοποιείτε όταν βεβαίως μπορείτε.

Ως ιστορικός και κυρίως ως Έλλην εθεώρησα υποχρέωσίν μου να κυκλοφορήσω ένα βιβλίο, που να περιλαμβάνη κάποιο μέρος των πειστικών ιστορικών και άλλων στοιχείων, που είχα υπ' όψιν μου. Έτσι είδε το φως της δημοσιότητος το σύγγραμμά μου. "ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ - όλη η αλήθεια".

Μετά την έκδοσιν του βιβλίου έκρινα αναγκαίον να σας καλέσω εις δημοσίαν συζήτησιν, όπου ελευθέρως θα εξεφράζατε την άποψίν σας. Ηρνήθητε και μάλιστα εγγράφως. Δεν ηθέλατε να συνομιλήσετε μαζί μου, διότι τάχα δεν είμαι αντικειμενικός! Τότε σας εκάλεσα να έλθετε στην εκπομπήν μου (κάθε Παρασκευή 20.00-21.00) στον τηλεοπτικόν σταθμόν EXTRA και ΜΟΝΟΙ σας, δίχως εμέ, να αντικρούσετε όσα γράφω στο βιβλίον μου. Πάλιν ηρνήθητε. Κατόπιν αυτού έστειλα στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο (ΚΙΣ) επιστολήν, στην οποίαν εζήτησα να μου ανακοινώση αν πιστεύουν όσα μισελληνικά και μισοχριστιανικά γράφει το Ταλμούδ κι αν πιστεύουν, ότι προορίζονται οι Εβραίοι από τον Θεόν τους να κυριαρχήσουν παγκοσμίως κι' όλα τα Έθνη να γίνουν δούλα των, όπως διδάσκει η θρησκεία σας. Το ΚΙΣ μου εγνώρισε δι' εγγράφου του, ότι δεν είναι αρμόδιον να μου απαντήση!!

Δηλαδή: Ανέφερα στοιχεία, δια τον μισελληνισμό και μισοχριστιανισμό των Εβραίων, στο βιβλίον μου και σας εκάλεσα να συζητήσωμεν, επ' αυτών. Σεις ηρνήθητε τον δημόσιον διάλογον και ηρνήθητε να διαψεύσετε όσα γράφω, έστω μονολογούντες από το τηλεοπτικόν βήμα, που σας παρεχώρησα. Τί άλλο ηδυνάμην να κάνω δια να αποδείξω την δικήν μου καλοπιστίαν;

Δια να αποδείξω ακόμη την αντικειμενικότητά μου σας γνωρίζω, ότι χρησιμοποιώ μόνον στοιχεία πχ. ομιλείτε περί ολοκαυτώματος. Σύμφωνοι. Δέχομαι ότι εξ αιτίας των Γερμανών πολλοί Εβραίοι έχασαν την ζωήν των. Πόσοι; δεν πρέπει να το πληροφορηθώμεν; φυσικά ναί. Τα στοιχεία που δημοσιεύονται αντιφάσκουν. Να μη το συζητήσωμεν; Να μη το εξετάσωμεν; Σας ερωτώ ποία είναι η αλήθεια; Τί λέγετε; διατί δεν απαντάτε;

Κατά τόν Α.Καμύ ("O επαναστατημένος άνθρωπος" Ελλ. εκδ. "Μπουκουμάνη" Αθ. 1971,σελ. 234): "εφτά εκατομμύρια Εβραιοι θανατώθηκαν".Κατά τόν τόν Γκ. Ραϊτλίνγκερ ("Α.Χίτλερ" Ελλ. εκδ. "φάκελλοι Μοντατόρι" Αθ. 1972, σελ. 161) "ο συνολικός αριθμός των Εβραίων πού δολοφονήθηκαν"....ειναι περίπου 4.000.000.

Κατά τό Παγκόσμιον Εβραϊκόν Συμβούλιον (ενθ. ανωτ.) εθανατώθησαν από τούς Ναζί 5.700.000 Εβραίοι.

Κατά τόν Κ.Μπόνην (Εκδοσις υπό Κεντρικού Ισραηλιτικου Συμβουλίου "Ολοκαύτωμα" σελ. 42) "12 εκατομμύρια περίπου Εβραίων" εφονεύθησαν υπό του "θηριώδους χιτλερισμου".

Κατά τήν Εγκυκλοπαιδείαν ΥΔΡΙΑ (εκδ. "Αξιωτέλλη" Αθ. 1984, λ. "Εβραίοι") υπολογίζεται ο αριθμός των εξοντωθέντων από τόν Χίτλερ "περίπου 6.500.000 Εβραίοι".

Κατά τόν λόρδον Ράσσελ ("Η μάστιξ του αγκυλωτού ΣταυρούΕλλ. εκδ. "Ενωμένοι Εκδότες" Αθ. 1955, σελ. 220) "Η δολοφονία 5.000.000 Εβραίων της Ευρώπης από τούς Γερμανούς αποτελεί τό μεγαλύτερο έγκλημα στήν Ιστορίαν του κόσμου". "

Κατά τόν δρ. Γιέρμακ ("Ο άξονας του θανάτου" Ελλ. εκδ. "Στερέωμα" σελ. 174): "Ο πραγματικός κατά προσέγγιση αριθμός των Εβραίων πού εξοντώθηκαν κατά τόν Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμον στήν Ευρώπην είναι 300.000".

Κατά τόν Διεθνη Ερυθρό Σταυρό ("Αντίδοτον" τεύχος 23, σελ. 21) Ο αριθμός των Εβραίων θυμάτων είναι 350.000.

Κατά τόν κ. Κ.Διακογιάννην ("Πωλείται Πατρίς" σελ. 74) υπολογίζει τούς θανατωθέντας Εβραίους εις 500.000-600.000.

Κατά τόν Θ.Σκάρπα ("Οι μεγάλες δίκες των αιώνων" τομ. Β΄ σελ. 71) αι απώλειαι των Εβραίων είναι 4.000.000 εις στρατόπεδα συγκεντρώσεως καί 60.000.000!!! "Εβραίων εξοντώθησαν στίς διάφορες κατεχόμενες χώρες" .

Κατά στατιστικήν ("Ελευθεροτυπία" 28-8-1999) οι θανατωθέντες Εβραίοι είναι "πάνω από 5.000.000".

Συνοπτικώς έχομεν τούς ακολούθους αριθμούς θυμάτων Εβραίων από τούς Ναζί: ή 12.000.000 ή 7.000.000 ή 6.500.000 ή 6.000.000 ή 5.700.000 ή 5.000.000 ή 4.000.000 ή 500.000-600.000 ή 350.000 ή 300.000. Εχομεν καί τόν απίθανον αριθμόν των 60.000.000!

Τελικώς πώς θά μάθωμεν τόν αριθμόν τών θυμάτων του εκλεκτού λαού;

Συνεχίζω πάντοτε με στοιχεία. Πράγματι οι Γερμανοί στην κατοχή εξετόπισαν Εβραίους, από την Ελλάδα εις διάφορα στρατόπεδα συγκεντρώσεως όπου άλλοι απέθαναν και άλλοι επέζησαν. Πόσοι ήσαν οι Εβραίοι στην Ελλάδα; πόσους συνέλαβαν; πόσοι απέθαναν; πόσοι επέζησαν, δεν πρέπει να τα ερευνήσωμεν; φυσικά ναι. Τα στοιχεία αντιφάσκουν.

Κατά τόν τότε Πρόεδρον του Συνδέσμου Ελλάς-Ισραήλ Χρ. Ευελπίδην (εις Π. Ενεπεκίδη: "Οι διωγμοί των Εβραίων εν Ελλάδι 1941-1944 εκδ. "Παπαζήση" Αθ. 1969, σελ.3) στήν Ελλάδα οι Εβραίοι ήσαν 62.700.

Κατά τόν φιλοεβραίον Πολυχρόνη Ενεπεκίδη (ενθ. ανωτ. σελ. 15) οι Εβραίοι στήν Ελλάδα ανήρχοντο εις 67.200.

Συμφώνως προς επίσημον στατιστικήν ("Αι θυσίαι της Ελλάδος στόν Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον, εκδ. Ασπιώτη-Έλκα" Αθ. 1946) τό σύνολον των Εβραίων, στήν Ελλάδα ανήρχετο εις 72.606.

Κατ' άλλην στατιστική ("Νέα"25-1-2005) ο αριθμός των Εβραίων στήν Ελλάδα ήτο 75.000.

Κατά τήν "Encyclopaedia Judaica" (Ιερουσαλήμ 1978, σελ. 878, λ. "Greece") οι Εβραίοι, στήν Ελλάδα ήσαν 77.000.

Κατά τήν Ισραηλιτικήν κοινότητα (Πρόεδρος Δαυΐδ Σαλτιέλ) Ο συνολικός πληθυσμός των Εβραίων, στήν Ελλάδα ήσαν 80.000 άτομα ("Χώρα" 11-2-2004).

Κατά το International Press Agency (5-1-1943) οι Εβραίοι στήν Ελλάδα ήσαν συνολικώς 100.000 "The number of Jews in Greece totals 100.000".

Κατά τον Εβραίον Ισαάκ Καμπελή ("Εγκυκλοπαίδεια ΗΛΙΟΣ" λ. "Ισραηλιτικαί Κοινότητες") οι Εβραίοι στην Ελλάδα ήσαν 83.000.

Κατά τόν Εβραίον Γιόζεφ Ελιγιά ("Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια" λ. "Ιουδαίοι") οι Εβραίοι στήν Ελλάδα ήσαν 125.000.

Μεταξύ πολλών άλλων αντιφάσεων έρχεται ο Αντιναζί συγγραφεύς Mark Mazower ("Inside Hitler' s Greece" Yale University Press, G.B 1994, p.256) καί μας διαβεβαιώνει, ότι δέν υπάρχουν ακριβείς λεπτομέρειαι, ως πρός τό πόσοι Εβραίοι ήσαν στήν Ελλάδα.... ούτε πόσοι εδραπέτευσαν, ούτε πόσοι επέζησαν από τά στρατόπεδα συγκεντρώσεως!

Συνοπτικώς συμφώνως πρός εβραϊκάς ή φιλοεβραϊκάς πηγάς οι Εβραίοι, πού υπήρχαν στήν Πατρίδα μας, τήν Ελλάδα ήσαν: 62.700 ή 67.200 ή 72.606 ή 75.000 ή 77.000 ή 80.000 ή 83.000 ή 100.000 ή 125.000 ή άγνωστον πόσοι!

Αυταί αι ανακρίβειαι, αυταί αι αντιφάσεις μας βάζουν εις σκέψεις. Από 62.700 πώς φθάνομεν εις 125.000;

Last update: 16-01-2008 20:29

http://agwn.eu/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=381&Itemid=33

Και Ο ΕΛΟΧΙΜ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΛΕΥΡΗ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΥ ΟΡΙΟ ΔΥΝΑΜΗ ΨΗΧΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΗ ΕΝΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ¨ΠΟΛΕΜΟ΄ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΔΕΙΥΘΑΡΜΕΝΗ Ν.Τ.Π ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ

Κ. ΠΛΕΥΡΗ τα βάλατε μόνος εναντίων εκατομμυρίων δολοφόνων.
Κ. ΠΛΕΥΡΗ εύχομαι ολόψυχα το παιδί σας που μας εκπροσωπεί στην Ελληνική βουλή και τώρα στο ευρωκοινοβούλιο να έχει την ίδια δύναμη ψυχής,θάρρους,αποφασιστικότητας και αυτοθυσίας με εσάς
Κ. ΠΛΕΥΡΗ … Υποκλίνομαι μπροστά σας και θα είμαι πάντα δίπλα σας Για ότι και αν χρειασθείτε …
Σας ευχάριστο δια την γνώση που αφιλόκερδος μου εδώσατε και μου δίνετε μέσα από τα βιβλία σας
Ευχάριστο και των διαχειριστή της διεύθυνσης….

http://agwn.eu/joomla/index

Δεν υπάρχουν σχόλια: