Τρίτη, Ιουνίου 16, 2009

Ο/Η ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΚΑΤΕΘΕΣΕ,
Ο πολύ περιορισμένος χρόνος μου, ἄλλα καί ἄλλοι πολλοί προσωπικοί καί οἰκογενειακοί λόγοι δέν μοῦ ἐπιτρέπουν, πρός τό παρόν ὅμως, νά συντάξω ἕνα πιό συγκεκριμένο καί κυρίως κατανοητό μήνυμα, παραθέτοντας σειρά ἱστορικῶν πλέον στοιχείων. Τό παρόν τό συντάσσω καί Σᾶς τό ἀποστέλνω μέ ἀφορμή τήν σημερινήν (31η/1ου/2002) προκληθήσαν πολιτικήν διαταραχήν, ἕξ αἴτιας τῆς ἐμπλοκῆς καί τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἷς "τό σκάνδαλο τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τζόγου. Κατ' ἀρχάς Σᾶς γνωρίζω ὅτι: Τά ''στοιχεία'' τῆς ἐνοικιάσεως, τοῦ εἷς τήν Πάτρα οἰκογενειακού ἀκινήτου τοῦ Κύριου Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, μετέφερε εἷς τόν ἀποκαλύψαντα αὐτά Δημοσιογράφο, τό πολύ γνωστό σέ μένα, ἄλλα καί εἷς τούς Στρατηγούς κ.κ Γρυλλάκη καί Μποσινάκη, εἷς γνωστόν Εἰσαγγελέα,τόν Βουλευτήν Κύριον Καμένον, κάποιον πρώην ἀρχηγόν τῆς ἀντιτρομοκρατικῆς, μέ τόν ὁποῖον καί ἐσυναντήθησαν, σέ ξενοδοχεῖο τῆς Ὁμόνοιας τήν 27η/1ου/2002, τό βαποράκι τῆς μασονικῆς στοᾶς ''Προμηθέας''. Τοῦτο, φορώντας τόν ἀπατυλόν μανδύα τοῦ ἑλληνολάτρη καί τοῦ πατριωτισμοῦ, κυρίως διά νά ἀποκρύψη τήν ἐπαγγελματική ἰδιότητα, τοῦ ἀρχαιοκάπηλου (ἐμπόρου ἀρχαίων, ὅπου μερικά ἐκ τῶν λαθρανασκαφῶν τῆς περιοχῆς Ἁγίας Τριάδος Ἡρακλείου Κρήτης εὑρίσκονται εἷς τήν δωρημένην εἷς Μουσεῖον Χανίων συλλογήν τοῦ Κυρίου Μητσοτάκη) καί ἀλκοολικού ἔχει χρησιμοποιηθεῖ, ἀπό τήν αὐτήν στοά, πολλές φορές, διά νά μεταφέρη, τόσο εἷς τόν Στρατηγό Γρυλλάκη καί σέ ἄλλους ἀρμοδίους, καθώς καί εἷς τόν Ἀείμνηστον Εἰσαγγελέα Δημήτριον Τσεβά στοιχεῖα (φυσικά παραπλανητικά) περί τῆς ''17 Νοέμβρη''. Πρός τό παρόν ἤ σηματοδωτική τούτη σημείωσις ὁλοκληρώθη. Τήν πιθανή ἑρμηνείαν τῆς καί ἀνάλυσίν της δύνανται νά τήν ζητήσουν ΜΟΝΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ( ὄχι Εἴσαγγελεας) ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Ἡ μέ ἀφορμή καί πρόσχημα τόν ''ηλεκρονικόν τζόγο'' προκληθήσαν καί διευρυνόμενη, εἷς βάθος καί πλάτος, πολιτικήν ἀναταραχή, πρόκειται νά ἐξεληχθῆ εἷς ἐθνική τραγωδία.
ΔΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ.
Την ἐπταετίαν 1960-1967 ,τήν πολιτικοεθνική σκηνήν τῆς Πατρίδος μας διετάραξαν καί ἀνετάραξαν ἀλλεπάληλες πολιτικές κρίσεις ( βία καί νοθεία εἷς τίς ἐκλογές τοῦ 1961,δολοφονία τοῦ Βουλευτοῦ Λαμπράκη, τό 1963. αὐτοεξορία τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, τό αὐτό ἔτος, ἀνατροπή τῆς Κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου τό 1965 καί ἔναρξις τοῦ ''ανένδοτου ἀγῶνα'' ἀλλεπάλληλες ἀνατροπές κυβερνήσεων( Νόβα, Τσιριμώκου, Στεφανόπουλου, Σακελλαρίου) καί τελικά ἔλευσις καί ἐπιβολή τῆς δικτατορίας καί ἐν συνεχείᾳ ἤ κυπριακή τραγωδία, δηλαδή ἤ διχοτόμησις τῆς Κύπρου.
Προκειμένου νά προκληθοῦν, κλιμακωτά, ὅλες οἵ ἀνωτέρω ἐπισημανθεῖσες ἀναταραχές καί διαταραχές ὡς ἀφορμή ἐνάρξεώς των ἐχρησιμοποιήθη καί τότε ὁ ἠλεκτρονικός τζόγος καί συγκεκριμένα οἱ καί τότε ''κουλοχέρηδες''. Τό 1960, ὁ τότε Βουλευτής τῆς Ἀριστερᾶς Ἠλίας Μπρεδήμας σέ συνεργασία μέ τόν τότε, ἐπίσης, Βουλευτή τοῦ Κέντρου τοῦ Νομοῦ Σερρῶν Ἄγγελο Ἀγγελούση "ἀπεκάλυψαν'', διά ἐπερωτήσεως τοῦ πρώτου, κύκλωμα παρανόμου τζόγου μέ κουλοχέρηδες, τό ὁποῖο λειτουργοῦσε εἷς τίς Σέρρες. Τήν ἐπερώτησιν τούτη τήν ἐχρησιμοποίησε τότε μεγαλύτερη σέ κυκλοφορία ἐφημερίδα ''ΑΘΗΝΑΪΚΗ'' (δέν ὑπῆρχαν φυσικά τότε οὔτε ἰδιωτικοί ραδιοσταθμοί, οὔτε καί τηλεόρασις), καί ἄρχισε μία πρωτοσέλιδη καί ὁλοσέλιδη πολυήμερη ἀποκαλυπτική ἔρευνα, περί τοῦ εἷς τίς Σέρρες τζόγου. Σ΄ αὐτήν κύριος καί μόνιμος στόχος , ὡς ἔχοντας συμμετοχή καί μερίδιο εἷς τά ἔσοδά του τζόγου αὐτοῦ, ἧτο ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως Κωνσταντῖνος Καραμανλής. Ἡ ἐκστρατεία αὔτή των κ.κ, Μπρεδήμα, Ἀγγελούση καί ''ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ'' διευρύνθηκε προκαλώντας πολλούς καί ἔντονους τριγμούς εἷς τό πολιτικό σκηνικό.
Εἷς τήν συνέχεια, ὁ ἴδιος Βουλευτής καί αὔτη ἐφημερίδα ''απεκάλυψαν '' καί ἀνέδειξαν, πολύ ἐπίσης ἔντονα, ''καί χασισοφυτεία, τήν ὅποια εἶχε εἷς τό Ἥρακλειο της Κρήτης'' ὁ τότε Βουλευτής τοῦ Νομοῦ τούτου καί Ὑπουργός τῆς Κυβερνήσεως Καραμανλῆ κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης ( Θεῖος τοῦ τωρινοῦ Βουλευτοῦ τῆς Ν.Δ.. Μανώλη Κεφαλογιάννη ἐπίσης). Καί ἐκστρατεία αὔτη, προεκάλεσε ἔντονους, ἐπίσης ἀποσταθεροποιητικούς τριγμούς καί κλυδωνισμούς εἷς τήν πολιτικοεθνική σκηνή, καθώς συμμετεῖχε εἷς αὐτήν καί τό μεγαλύτερο τότε Κόμμα τῆς Βουλῆς, ἤ Ε.Δ.Α., ἤτοι ἐνωμένη εὐρύτερη κομμουνιστική ἀριστερά. Μετά τήν ''χασισοφυτεία'' αὔτη ἐφημερίδα, μέ συμμετοχή καί τοῦ γράφοντος, ἄρχισε, μιά πολύ ἔντονη καί πολυήμερη ἐπίσης ἐκστρατεία ἐναντίον προσωπικῶς τοῦ Προέδρου τῆς Κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμανλῆ. Ἀντικείμενο αὐτῆς ''τά βραχώδη οἰκόπεδα'' τῆς Φιλοθέης, τά ὅποια ''είχαν παρανόμως ἀποκτήσει'' ὁ τελευταῖος καί τά μέλη τῆς οἰκογενείας του. Καί ἐκστρατεία αὐτή εἶχε ὡς συνέπεια τόν ἀκόμα πιό δυνατό κλυδωνισμό τῆς πολιτικοεθνικῆς σκηνῆς. Εἷς τήν συνέχεια ἴδια ἐφημερίδα καί μέ συμμετοχή πάλι τοῦ γράφοντος, ἄρχισε μία ἄλλη ἐκστρατεία, εἷς τήν ὅποια ἔλαβαν μέρος ὅλες οἵ ἐφημερίδες καί ὅλα τά Κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Διά δέ τῆς ἐκστρατείας αὐτῆς ἀποκαλύφθηκε τό παρακρατικό κράτος, τό ὅποιο ὁ Κ. Καραμανλής εἶχε δημιουργήσει μέ σειρά παρακρατικῶν ὀργανώσεων. Μία ἀπό τίς συνέπειες τῶν παραπέρα κλυδωνισμῶν, εἷς τήν πολιτικοεθνική σκηνή, ἧτο ἀπό τούς παρακρατικούς τούτους δολοφονία τοῦ Βουλευτοῦ Γρηγόρη Λαμπράκη. Ὡς ἄμεση συνέπεια τῆς δολοφονίας αὐτῆς ἧτο παραίτησις τοῦ Προέδρου τῆς Κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμανλῆ καί αὐτοεξορία του.
Τά ὅσα ἐπηκολούθησαν ἔκτοτε ἕως τήν κυπριακή τραγωδία εἶναι γνωστά. Άγνωστα ὅμως εἶναι , μόνο φυσικά εἷς τούς ἀνιστόρητους τοῦ ΠΑΣΟΚ καί τῆς ΝΔ ἄλλα καί τούς Δημοσιογράφους , ἐκεῖνα ὅπου θά ἐπακολουθήσουν, τῆς περί τοῦ ''ηλεκτρονικού τζόγου'' ἐκστρατείας. Δέν ἔχουν τίς γνώσεις ἄλλα καί τήν στοιχειώδη φαντασία νά δοῦν, πώς ὁ Χρυσανθακόπουλος εἶναι τό θύμα προπομπός τοῦ στησίματος ἑνός εἰδικοῦ δικαστηρίου , εἷς τό ὁποῖο τό κόμμα θά παραπέμψη τόν Γραμματέα τοῦ Κώστα Λαλιώτη καί 2-3 ἀκόμα στελέχή του. Δεν ἔχουν τίς γνώσεις καί τήν στοιχειώδη φαντασία νά δοῦν πώς: ἐκστρατεία, αὔτη, περί τοῦ ''ηλεκτρονικού τζόγου'', καί εἷς αὔτην μεθοδευμένη ἔμπλοκη του Προέδρου τῆς Δημοκρατίας στοχεύει εἷς τήν δημιουργίαν τῶν πολιτικοεθνικῶν προϋποθέσεων καί συνθηκῶν, οἱ ὅποιες ὡς τραγική τῶν συνέπεια θά ἔχουν τήν διχοτόμησιν τοῦ Αἰγαίου.
ΑΥΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ καί ὁ νοῶν νοείτω

(ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΘΟΙΝΙΑ ΜΑΣ
"ΜΕΙΞΙΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΙΣ ΙΔΕΩΝ"
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "Τεκταινόμενα"
ΤΗΝ 31/1/2002)

Δεν υπάρχουν σχόλια: